Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Ban lãnh đạo công ty

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 1. Ông Trần Văn Nghi – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Vương Ngọc Sơn – Phó chủ tịch HĐQT
 3. Ông Phạm Hải Long – Ủy viên HĐQT
 4. Ông Mai Xuân Ngoạt – Ủy viên HĐQT
 5. Ông Trần Dũng Chiến – Ủy viên HĐQT , kiêm Phó TGĐ
 6. Ông Phạm Văn Toàn – Ủy viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH:

 1. Ông Dương Ngọc Tú – Tổng Giám Đốc
 2. Ông Nguyễn Quang Duy – Phó TGĐ
 3. Ông Trần Dũng Chiến – Phó TGĐ
 4. Ông Lê Văn Thái – Phó TGĐ

BAN KIỂM SOÁT:

 1. Bà Lã Thị Liên Hương – Trưởng ban
 2. Bà Phạm Thị Ngọc Anh – Thành viên
 3. Bà Phan Thị Nha Trang – Thành viên